grakantert.am

grakantert.am

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻ՝ ԱՅՍ ՄԻ ԱԿՆԹԱՐԹԸ/ Գրիգոր ՋԱՆԻԿՅԱՆ

  Չեմ հասց­նում ան­գամ ինձ կար­գի բե­րել, սուրճս վերց­նել, հա­մա­կարգ­չի ա­ռաջ նստել: Ա­ռա­վոտ վաղ, հա­զար նե­րո­ղութ­յուն խնդրե­լով, ներս են մտնում եր­կու, ինչ­պես ի­րենք են ներ­կա­յա­նում, ե­րու­սա­ղեմ­ցի հայ զբո­սաշր­ջիկ­ներ, ինձ մեկ­նում...

ԲԱՆԳԼԱԴԵՇՑԻ ԿԻՆՆ ՈՒ ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՆԱՐԴԻՍՏ ՔԱՂԱՔԱԳԵՏՆԵՐԻ ՕՐԵՐԸ/ Էդվարդ ՄԻԼԻՏՈՆՅԱՆ

Մի հայ կին կա, ո­րի զա­վակ­ներն ու բա­րե­կամ­ներն ապ­րում են Ռու­սաս­տա­նում, Ֆ­րան­սիա­յում, Բել­գիա­յում, Բուլ­ղա­րիա­յում և­ այլ երկր­նե­րում, ի­հար­կե, գլխա­վո­րը՝ Հա­յաս­տա­նում։ Նա ա­մեն ա­ռա­վոտ աշ­խար­հին խա­ղա­ղութ­յուն է ցան­կա­նում և խղ­ճում այն...

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԲԱՑ ՊԱՏՈՒՀԱՆ | Գրական Թերթ

  Հոկ­տեմ­բե­րի 26-ին ՀԳՄ Կ­լոր սրա­հում տե­ղի ու­նե­ցավ Պեր­ճու­հի Ա­վե­տեա­նի «­Մատ­նա­հետ­քեր» գրքի շնոր­հան­դե­սը:ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, նշե­լով, որ Պ. Ա­վե­տեանն այս գրքում ներ­կա­յաց­նում է ի­րենց թա­ղի, Հա­լե­պի պատ­մութ­յուն­նե­րը դրվագ­նե­րով, դի­տո­ղա­կա­նութ­յամբ,...

ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՈՒ ՄԱՐԴՈՒ ՀԱՆԴԵՊ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ/ Տիգրան ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ

(Մ­տո­րում­ներ Վա­հան Սա­ղա­թել­յա­նի «Եր­կու դա­րի ա­րան­քում»ժո­ղո­վա­ծուն ըն­թեր­ցե­լուց հե­տո)   Գ­յու­ղը մնաց հեռ­վում: Դար­ձավ կա­րոտ ու սպա­սում: Ա­մեն նոր հան­դի­պու­մը՝ Եր­ևան սի­րուն քա­ղա­քի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի մեխ­մաթ ֆա­կուլ­տե­տի հեր­թա­կան քննաշր­ջա­նից հե­տո, որ...

­Դե­րե­նիկ Դե­միրճ­յա­նը՝ ծաղ­րան­կա­րիչ | Գրական Թերթ

  Դե­միրճ­յա­նի հու­շե­րը «­Վեր­նա­տան» հա­վաք­նե­րի մա­սին շատ սրտա­ռուչ ու բո­վան­դա­կա­լից են: Թե՛ խմբա­կի ան­դամ­նե­րին, թե՛ դրա շուրջ հա­մախմբ­ված ան­ձանց Դե­միրճ­յա­նը նվի­րել է բազ­մա­թիվ, բազ­մաբ­նույթ ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­ներ: «­Վեր­նա­տան» ստեղծ­ման...

Հրանտ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

  ՆԱԽԱՁԱՅՆԵՐ …Ունկ դի՜ր ծառերի սոսափյունով, որ լսես ձայնավոր անրջանքը ջրի և հողի բաղաձայն տառապանքը,- նրանք միասին են շնչավորում գալիքների անկիրք մումիաները: Վերևում արփին իր ոսկե գորովն է մանրահունչ մաղում,...

ԽԱՂ ՄԱՀՎԱՆ ՀԵՏ/ Ներսես ԽԱՌԱՏՅԱՆ

ՀԳՄ վար­չութ­յու­նըշնոր­հա­վո­րում է բանաստեղծ, արձակագիրՆերսես ԽառատյանԻՆծննդյան 75-ամ­յա­կիառ­թիվ«Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում էշնոր­հա­վո­րան­քին   Դ­ռան զան­գից ցնցվեց, սա­կայն, չնա­յած ուշ ժա­մին, չզար­մա­ցավ: Հո­ղա­թա­փե­րը քստքստաց­նե­լով վատ նա­խազ­գա­ցու­մով սեն­յա­կից ան­ցավ մի­ջանցք ու ա­ռանց հարց­նե­լու ով...

ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ «ՊՈԵՏԻԿ» ԴԵՄՔԸ/ Հակոբ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

  Մեր գրա­կա­նութ­յան մեջ վա­ղուց ար­դեն ան­խոս­տո­վա­նե­լի սո­վո­րութ­յան նման է դար­ձել Ա. Հա­րութ­յուն­յա­նի ինք­նա­տիպ, վայ­րի, եր­ևա­կա­յութ­յան ան­պա­րա­գիծ բռնկում­նե­րի բա­նաս­տեղ­ծութ­յան վե­րա­դար­ձը, ու ըն­թեր­ցո­ղը, կար­ծես, ա­մեն ան­գամ սպա­սում է գրո­ղի հեր­թա­կան ծանր...

ՎԱՀԱԳՆ ԴԱՎԹՅԱՆ-100 | Գրական Թերթ

ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ Ե­թե մենք առ­հա­սա­րակ կա­րո­ղա­նում ենք իշ­խել մեր կրքե­րի, մո­լութ­յուն­նե­րի վրա, ա­պա Վա­հագն Դավթ­յա­նը մար­դու, գործ­չի և պոե­տի իր կյան­քը վա­րում էր ճար­տա­րա­պետ­նե­րին քա­ջա­ծա­նոթ ոս­կե հատ­ման օ­րեն­քով։Ն­րա մեջ ոս­կե...

Դիտեք Հայաստանի և աշխարհի վերջին նորությունները՝ օրը 24 ժամ։

ԳՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՆՁԱԽՆԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԲԵՔ ՉՎԵՐԱԾԵԼՈՎ ԳՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՆՁԻ

Նո­յեմ­բե­րի 1-ին Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին գրա­դա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցավ ար­ձա­կա­գիր, հրա­պա­րա­կա­խոս, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ Վարդ­գես Պետ­րոս­յա­նի ծննդյան 90 և «­Գա­րուն» գրա­կան-գե­ղար­վես­տա­կան, հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան ամ­սագ­րի 55-ամ­յակ­նե­րին նվիր­ված հուշ-ցե­րե­կույթ: Մինչ մի­ջո­ցառ­մա­նը ներ­կա նախ­կին գա­րու­նա­կան­ներ Մե­րու­ժան Տեր-­Գու­լան­յա­նը,...

ПОИСК ПО КАТЕГОРИЯМ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com